Zabezpečenie stranového vysúvania trámca podpier

Vo Fassi sa obzvlášť zvažovali všetky prvky tvoriace súčasť spojenia žeriavu s podvozkom tak, aby vyhovovali norme EN12999. Špeciálne sa brali do úvahy riziká, ktoré by mohli nastať pri preprave zloženého žeriavu v transportnej polohe.

Jedno z možných nebezpečenstiev, ktoré by mohlo nastať, je náhodné vysunutie trámcov vysúvania podpier kvôli prípadnej netesnosti hydraulického valca. Ďalším rizikom môže byť stranové hydraulické vysúvanie alebo nesprávne zabezpečenie istiaceho čapu do uzatvorenej polohy v prípade mechanického vysúvania trámcov podpier. Tieto potencionálne riziká je potrebné zvlášť zvážiť pri otáčaní automobilu, kedy by mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo aj škode na majetku.

Vo Fassi bol vyvinutý špeciálny mechanický istiaci systém pre oba typy hydraulického i mechanického stranového vysúvanie podpier tak, že pri plnom zasunutí trámca podpier do tubusu dôjde k jeho automatickému zabezpečeniu. Pred začatím prác musí operátor pri vysúvaní manuálne toto istiace zariadenie odistiť. Úplne rovnaký spôsob istenia je použitý aj pre stranové vysúvanie prídavných podpier.

 

Mechanické istenie pri mechanickom vysúvaní podpier Mechanické istenie pri hydraulickom vysúvaní podpier
Mechanické istenie pri mechanickom vysúvaní podpier Mechanické istenie pri hydraulickom vysúvaní podpier

Výhody pre operátora

  • Istota a bezpečnosť jazdy so žeriavom vo vzťahu k náhodnému uvoľneniu trámcov žeriavových podpier vďaka dvojitému spôsobu istenia.

Kontaktný formulár

(viac informácií )